>> >> as sayyid as sadani >> Qaf

Qaf -Qaf ق


a

Qaf -Qaf ق