>> >> ahmad al hajj qasim >> Qaf

Qaf -Qaf ق


a

Qaf -Qaf ق